Przejdź do treści
Kodeks Etyczny
Pracowników Gminnego Ośrodka  Kultury w Tychowie
 

Preambuła

Kodeks etyczny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy GOK zarówno w miejscu pracy jak i poza nim w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz uczestnikami życia kulturalnego w GOK.
Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości pracy, świadczonej przez pracowników GOK w oparciu o jej społeczno-użyteczny charakter oraz zwiększenie uczestnictwa w procesie partycypacji w kulturze mieszkańców gminy Tychowo oraz zaufania dla działalności GOK jako instytucji kultury.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pracownik GOK traktuje swoją pracę jako misję , a za cel nadrzędny stawia animacje życia kulturalnego gminy, regionu oraz edukację kulturalną i zwiększanie uczestnictwa w kulturze zarówno mieszkańców Tychowa jak i osób przyjezdnych.
Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całego GOK. Swoim działaniem nie naraża GOK na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku.
Kodeks wspiera działania pracowników GOK oparte na zasadach praworządności, której wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych.

WARTOŚCI I ZASADY SZCZEGÓLNE
 

       1. UPRZEJMOŚĆ I KULTURA – Pracownika GOK cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka a także umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.
        2. OBIEKTYWIZM – Pracownik GOK podejmuje decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik GOK nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne czy religijne.
        3. KOMPETENCJA – Pracownik GOK wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami życia kulturalnego i zewnętrznymi współpracownikami udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla odbiorcy, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach wynikających z zakresu obowiązków, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji kultury. Pracownik załatwia sprawy służbowe bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów.
         4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Pracownik GOK nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi GOK.
         5. UCZCIWOŚĆ – Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje, w których interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w GOK i poza nim które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.
         6. JAWNOŚĆ – Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.
         7. WSPÓŁDZIAŁANIE – Pracownika GOK cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Zgodnie z regułą spolegliwości na pracowniku GOK można zawsze polegać, nie zawiedzie on zaufania zarówno współpracownika, przełożonego jak i osób z zewnątrz. Sprawy sporne dotyczące pracownika GOK rozstrzyga się bez udziału osób trzecich.
          8. SUMIENNOŚĆ – Pracownik GOK starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy upowszechniania kultury, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przestrzeganie postanowień Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek pracownika GOK.

2. Niniejszy Kodeks, opracowany przez Dyrektora GOK w Tychowie, został przyjęty do stosowania w dniu 22.12.2010 r.

3. Pracownicy nowo zatrudniani są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz do jego przestrzegania.

            4. Zmiana postanowień Kodeksu jest możliwa na wniosek grupy co najmniej 5 pracowników GOK . Decyzja o zmianie zapada w drodze głosowania większością zwykłą w obecności co najmniej 2/3 stanu zatrudnionych pracowników.

5. Procedura monitorowania przestrzegania Kodeksu etycznego zostanie ustalona w odrębnym dokumencie w celu ustalenia poziomu stosowania postanowień niniejszego Kodeksu przez pracowników .

6. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.

 

 

 

 

 

 

Tychowo, dn.……………………

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami Kodeksu Etycznego Pracowników GOK

w Tychowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

 

 

1…………………………………………..

2…………………………………………..

3…………………………………………..

4…………………………………………..

5…………………………………………..

6…………………………………………..