Przejdź do treści


INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODOinformuję, że administratorem danych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie jest GMINNY OŚRODEK KULTURY W TYCHOWIE, ul. Wolności 7, 78-220 TYCHOWO,  który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Gminny Ośrodek Kultury  w Tychowie, ul. Wolności 7, 78-220 TYCHOWO lub drogą e-mailową pod adresem: gok.tychowo@wp.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e i art. 9 ust. 2 lit. b, f, g, j RODO w celu:

a) realizacji i wypełniania obowiązków wynikających z prawa a ciążących na administratorze

b) wykonywania obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych oraz prowadzenia rekrutacji pracowników

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami,

d) innych zadań wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora za jego zgodą i na podstawie zawartej umowy.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

    dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa maja Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
    prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
    prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
    prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
    prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
    prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych w jest Ewa Łukjaniec  094 314 68 94. Z inspektorem można kontaktować się drogą telefoniczną.