Przejdź do treści

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty pdf są skanowane bez możliwości rozpoznawania przez czytniki. Powodem wyłączeń jest fakt, iż zostały tak opublikowane przed wejściem ustawy w życie. Jesteśmy w trakcie zmiany tych załączników na odpowiednie co zajmie jeszcze jednak trochę czasu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lucyna Michalak.
 • E-mail: l.michalak@tychowo.pl
 • Telefon: 604165904

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
 • Adres: ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo
 • E-mail: l.michalak@tychow.pl
 • Telefon: 604165904

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie składa się z jednego budynku o trzech kondygnacjach. Do budynku prowadzą dwa wejścia, pierwsze od ulicy Kościelnej  ze schodami, drugie od ulicy Wolności ze schodami i podjazdem na wózki. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na pierwszej kondygnacji łącznie z toaletą dla niepełnosprawnych. Biuro podawcze znajduje się po lewej stronie od wejścia. Nie ma windy na wyższe kondygnacje. Przed budynkiem powstanie w najbliższym czasie jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Gminnym Ośrodku Kultury nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Od ulicy Kościelnej znajduje się wejście do pracowni plastycznej z podjazdem na wózki oraz dostępem do toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie znajduje się sala widowiskowo-kinowa z dwoma wejściami. Pierwsze wejście ze schodami przy biurze podawczym, drugie od ulicy Wolności z wjazdem dla osób na wózkach. W sali widowiskowo-kinowej jest możliwość wyświetlania filmów dla głuchoniemych.